Swietelsky AG

Juridiske Oplysninger & Databeskyttelse

Præambel

Swietelsky AG, Edlbacherstraße 10, 4020 LinzØstrig og dennes datterselskaber (tilsammen Swietelsky) lægger stor vægt på beskyttelse af deres kontaktpersoners persondata hos samtlige forretningspartnere og medarbejdere. Derfor behandler Swietelsky persondata i overensstemmelse med den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata og om datasikkerhed.

De begreber, der anvendes i denne erklæring, tager udgangspunkt i definitionerne i art. 4 i den generelle EU-forordning om databeskyttelse (GDPR).

    1.  Anvendelsesområde

Sagligt: Denne databeskyttelseserklæring fastsætter bestemmelser for anvendelse og behandling af persondata i Swietelsky koncernen.

Personligt: Denne databeskyttelseserklæring gælder for alle medarbejdere i Swietelsky koncernen og dennes partnere, kunder og leverandører og for andre, der er integreret i Swietelskys drift.

Tidsmæssigt: Denne databeskyttelseserklæring træder i kraft den 25.5.2018 og er minimumsstandarden for behandling af persondata.

    2.  Principper for behandlingen

Behandlingen af persondata er hos Swietelsky baseret på strenge principper, hvor databeskyttelse og -sikkerhed og de berørte personers rettigheder har højeste prioritet.

Legitimitet & gennemsigtighed: Databehandlingen udføres korrekt og i overensstemmelse med loven.

Formålsbegrænsning: Dataene indsamles og behandles til fastlagte, entydige og legitime formål. Dataene behandles ikke på en måde, der ikke er forenelig med disse formål.

Dataminimering: Der indsamles og behandles kun data, der er strengt nødvendige til de angivne formål. Hvis det er muligt for at opfylde formålet, og indsatsen er rimelig, bliver kun anonymiserede data behandlet.

Lagerbegrænsning og sletning: Persondata bliver slettet, så snart formålet til hvilket de oprindeligt blev indsamlet bortfalder, og lovpligtige opbevaringsperioder ikke forhindrer en sletning. Hvis der i enkelte tilfælde er beskyttelsesværdige interesser i disse data, bliver de fortsat opbevaret, indtil den beskyttelsesværdige interesse er blevet afklaret juridisk.

Datasikkerhed: Der er tavshedspligt i forbindelse med persondata. Dataene skal behandles fortroligt og bliver ved hjælp af passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger beskyttet mod uautoriseret adgang, ulovlig manipulation eller videregivelse og mod tab og ødelæggelse.

Saglig rigtighed: Persondata skal holdes rigtige, fuldstændige og opdaterede. Der træffes passende foranstaltninger for at korrigere forældede, ukorrekte eller ufuldstændige data.

    3.  Datasikkerhed

Beskyttelsen af datas fortrolighed, tilgængelighed og integritet er en væsentlig opgave hos Swietelsky. Dette gælder også for forretningshemmeligheder, kundedata, persondata og andre kritiske oplysninger.

Til dette formål etableres og forbedres løbende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med det aktuelle tekniske niveau og international anerkendt bedste praksis og sikkerhedsstandarder.

    4.  Tavshedspligt

Alle medarbejdere i Swietelsky koncernen og aftalepartnernes medarbejdere har en kontraktlig fastsat tavshedspligt og bliver regelmæssigt oplyst om og undervist i sikker behandling af persondata og andre kritiske data.

    5.  Kontinuerlig kontrol og forbedring

Den kontinuerlige forbedring af kvaliteten og processerne har meget høj prioritet hos Swietelsky. Der findes definerede processer til kontinuerlig forbedring af kvaliteten, hvilket i årevis også er blevet bevist med en certificering iht. ISO 9001. Overholdelsen af databeskyttelsesdirektiverne og den gældende lovgivning og databeskyttelses- og datasikkerhedsforanstaltningernes effektivitet bliver ved hjælp af disse processer løbende målt og forbedret for at kunne garantere, at databeskyttelsesforanstaltningerne forløber optimalt.

I.  Juridiske oplysninger iht. GDPR

    1.  Oplysninger iht. art. 13 i GDPR

Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring ønsker Swietelsky AG at informere læserne og brugerne af internetsiden om arten, omfanget af og formålet med de behandlede persondata. Derudover bliver berørte personer/brugere ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring informeret om deres rettigheder.

    2.  Ansvarlig part som omhandlet i art. 24 i GDPR

Swietelsky AG (i det følgende benævnt Swietelsky, VI eller den ansvarlige part)
Edlbachstrasse 10
4020 Linz

office@swietelsky.at

    3.  Databeskyttelsesansvarlig

For Swietelsky er det ikke nødvendigt at udpege en databeskyttelsesansvarlig, fordi artikel 37, stk. 1 i EU-GDPR ikke er relevant. I overensstemmelse med databeskyttelsens prioritet har Swietelsky besluttet sig for frivilligt at udpege en databeskyttelsesansvarlig. Denne databeskyttelsesansvarlige kan af de berørte og databeskyttelsesmyndigheden kontaktes på datenschutz@swietelsky.com.

    4.  Databeskyttelseserklæring

I vores databeskyttelseserklæring forklares: 

 • hvilke oplysninger vi indsamler og hvorfor;
 • hvordan vi bruger disse oplysninger;
 • de berørte personers rettigheder

Vi har bestræbt os på at gøre disse forklaringer så enkle som mulige. 

    5.  Retsgrundlag for behandlingen

Swietelsky behandler udelukkende persondata på et af følgende retsgrundlag:

 • Dit samtykke
 • På kontraktbasis
 • i legitim interesse

På websitet bliver data udelukkende behandlet på grundlag af de lovmæssige bestemmelser (GDPR, TKG 2021).

 • I tilfælde af at der anvendes analyseværktøjer, anvendes dataene på grundlag af art 6, stk. 1, litra f (legitim interesse) i GDPR. Den legitime interesse i anvendelsen af dataene er en forbedring af websitet og en måling af online-reklamers effektivitet.
 • IT-datasikkerhedsforanstaltninger anvendes også på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse) i GDPR. Den legitime interesse i anvendelse af dataene er sikringen af egne IT-systemer.
 • Social Media Plugins anvendes kun efter samtykke. Retsgrundlaget er derfor art. 6, stk. 1, litra a i GDPR. Samtykket skal gives, hver gang websitet åbnes.

II.  Databehandling, formål og retsgrundlag

Swietelsky behandler persondata fra medarbejdere, partnere, kunder og leverandører med det formål at udøve erhvervsvirksomhed og opfylde dermed forbundne lovbestemte og kontraktmæssige krav.

    1.  Behandling af forretningspartneres data

Swietelsky behandler persondata, der er stillet til rådighed af interessenter, kunder, leverandører osv. til udarbejdelse af tilbud, afvikling af bestillinger og opfyldelse af de dermed forbundne kontraktmæssige/prækontraktuelle og juridiske forpligtelser.

    2.  Henvendelse

Som led i en henvendelse til os bliver de persondata, du har sendt til os, brugt til behandling og afvikling af forespørgslen iht. art. 6, stk. 1, litra a og b i GDPR. Behandlingen af dine data er nødvendig for at behandle og besvare din forespørgsel, da vi ellers ikke eller muligvis kun i begrænset omfang kan besvare din forespørgsel.

Vi sletter din forespørgsel og dine kontaktoplysninger, såfremt din forespørgsel er blevet endeligt besvaret, og sletningen på ingen måde er til hinder for lovpligtige opbevaringsperioder, f.eks. i forbindelse med en efterfølgende kontraktafvikling. Dette er for det meste tilfældet, hvis vi generelt ikke har haft kontakt med dig i tre år.

    3.  Ansøgere

Når du sender din ansøgning til SWIETELSKY, accepterer du udtrykkeligt, at SWIETELSKY behandler dine persondata og er berettiget til at videregive, behandle og anvende disse data internt i SWIETELSKY koncernens virksomheder. Videregivelsen, behandlingen og anvendelsen er begrænset til formålene personalerekruttering og personaleadministration.

Behandlingen kan udføres elektronisk. Dette er især tilfældet, hvis du har sendt dine ansøgningsbilag elektronisk, for eksempel via e-mail eller via en karriereportal.

Hvis ansøgningen skulle resultere i en ansættelseskontrakt, bliver de data, du har sendt, viderebehandlet i overensstemmelse med lovkravene.

Hvis ansøgningen ikke skulle resultere i en ansættelseskontrakt, bliver dine ansøgningsbilag i overensstemmelse med lovgivningen slettet efter udløbet af en opbevaringsperiode på 6 måneder, såfremt en sletning ikke er til hinder for andre legitime interesser og et samtykke til registrering.

Dine indsendte ansøgningsbilag bliver behandlet på grundlag af dit samtykke iht. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR.

Såfremt der i forbindelse med ansøgningsproceduren frivilligt er blevet meddelt særlige kategorier af persondata som omhandlet i art. 9, stk. 1 i GDPR, bliver de behandlet iht. art. 9, stk. 2, litra b i GDPR (f.eks. sundhedsdata som f.eks. et alvorligt handicap eller etnisk oprindelse) eller på grundlag af dit samtykke iht. art. 9, stk. 2, litra a i GDPR (f.eks. sundhedsdata, såfremt de er nødvendige for at udøve erhvervet).

    4.  Server Log Files (adgangsdata)

Af tekniske årsager, og især til at garantere et funktionelt og sikkert website, behandler vi teknisk nødvendige data om besøg på vores website i såkaldte Server Log Files, som din browser automatisk sender til os. 

De adgangsdata, vi behandler, omfatter:

 • det besøgte websites navn
 • den anvendte browsertype inkl. version
 • det styresystem, som den besøgende anvender
 • den forrige side, som den besøgende har besøgt (referrer URL)
 • klokkeslættet for serverforespørgslen
 • den overførte datamængde
 • den tilgående pc's værtsnavn (anvendt IP-adresse, evt. anonymiseret)


 Vi ser i øjeblikket på muligheden for at bruge disse data på retsgrundlaget iht. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR til formål som

 • at garantere, at websitet uden problemer kan oprette en forbindelse,
 • at garantere, at vores website er brugervenligt,
 • at evaluere systemsikkerheden og -stabiliteten og
 • til andre administrative formål

. De indsamlede data bliver under ingen omstændigheder anvendt til at identificere dig som person.

Adgangsdataene bliver automatisk slettet efter 120 dage , såfremt det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem som bevis. Ellers bliver dataene opbevaret indtil endelig afklaring af en hændelse.

 

III.  Dataoverførsel

Persondata overføres kun til modtagere uden for Swietelsky koncernen og modtagere i lande uden for EU i overensstemmelse med gældende love og på lovligt grundlag og i overensstemmelse med en meget høj grad af fortrolighed og datasikkerhed.  Vi sælger eller udlejer ingen persondata til tredjemand til dennes egne markedsføringsformål.

Persondata bliver overført til modtagere inden for Swietelsky koncernen for at opfylde lovkrav og forenkle administrative opgaver i hele koncernen. Her overføres persondata også udelukkende i overensstemmelse med de lovmæssige rammer.

Der findes følgende kategorier af modtagere som omhandlet i art. 13, stk. 1, litra e i GDPR

 • Den ansvarliges koncernselskaber
 • Underentreprenører, hovedentreprenører, leverandører
 • Databehandlere, såfremt de skal bruge dataene til at udføre deres opgaver
 • Myndigheder, offentlige organer og institutioner
 • Notarer, juridiske rådgivere og skatterådgivere, inkassofirmaer og eksperter til at fastlægge, forsvare eller gøre retskrav gældende
 • Revisionsfirmaer til opfyldelse af regnskabsforpligtelser
 • Forsikringsselskaber
 • Kredit- og finansieringsinstitutter eller lignende institutioner
 • Domstole til at fastlægge, forsvare eller gøre retskrav gældende
 • Forligsorganer

    1.  Dataoverførsel til tredjemand

Dine persondata overføres ikke til tredjemand til andre formål end dem, der er angivet nedenfor.

Vi videregiver kun dine persondata til tredjemand, hvis:

 • du iht. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR har givet dit udtrykkelige samtykke til dette,
 • videregivelsen iht. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR er nødvendig for at beskytte virksomhedens interesser og for at fastlægge, forsvare eller gøre retskrav gældende, og der ikke er grund til at antage, at du har en overvejende beskyttelsesværdig interesse i, at dine data ikke videregives,
 • der er en juridisk forpligtelse til videregivelse iht. art. 6, stk. 1, litra c i GDPR, og
 • dette er lovligt og iht. art. 6, stk. 1, litra b i GDPR er nødvendigt til at afvikle kontraktforhold med dig.

SWIETELSKY kan videregive dine persondata til leverandører, der leverer tjenesteydelser på vores vegne og efter vores anvisninger.

SWIETELSKY kan også videregive dine persondata til vores forbundne virksomheder og partnere.

Derudover kan SWIETELSKY offentliggøre dine persondata, hvis vi retligt, juridisk eller offentligt er forpligtet til dette, eller hvis vi mener, at en offentliggørelse er nødvendig eller passende for at undgå fysiske skader eller finansielle tab.

SWIETELSKY forbeholder sig ret til at overføre persondata, vi har om dig, hvis vi helt eller delvist sælger eller overdrager vores virksomhed eller aktiver (herunder i tilfælde af en omstrukturering, opløsning eller likvidation).

    2.  Dataoverførsler

SWIETELSKY kan også overføre dine persondata til lande uden for det land, hvor oplysningerne oprindeligt blev indsamlet. I disse lande gælder samme databeskyttelseslovgivning muligvis ikke som for det land, hvor du oprindeligt har angivet persondataene. Hvis vi overfører dine data til andre lande, beskytter vi disse data som beskrevet i denne databeskyttelseserklæring, og disse overførsler er underlagt den gældende lovgivning.

 

De lande, hvortil vi videregiver persondata, findes

 • inden for EU eller
  • uden for EU

Hvis vi overfører persondata fra EU til lande eller internationale organisationer uden for EU, overføres de på følgende grundlag:

 • Europa-Kommissionens vedtagelse af en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet;
 • I mangel af et sådant på grund af andre lovligt uanfægtelige årsager som at der foreligger et juridisk bindende og håndhæveligt dokument mellem myndighederne eller offentlige organer, bindende interne virksomhedsregler, standardbestemmelser om databeskyttelse og godkendte eller certificerede adfærdsregler.

I undtagelsestilfælde kan en dataoverførsel også ske på grundlag af art. 49 i GDPR:

 • 49 stk. 1, litra a i GDPR
  den berørte person har udtrykkeligt givet sit samtykke til den foreslåede dataoverførsel, efter at denne person er blevet underrettet om de mulige risici ved sådanne dataoverførsler, uden at der foreligger en vedtagelse af en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet og uden egnede garantier,
 • 49 stk. 1, litra b i GDPR
  overførslen er nødvendig for at opfylde en kontrakt mellem den berørte person og den ansvarlige part eller for at gennemføre prækontraktuelle foranstaltninger efter anmodning fra den pågældende person,
 • 49 stk. 1, litra c i GDPR
  overførslen er nødvendig for at indgå eller opfylde en kontrakt i den pågældende persons interesse, der er indgået af den ansvarlige part med en anden fysisk eller juridisk person.

IV.  Den berørte persons rettigheder

 • Du har:
  art. 15 i GDPR ret til at forlange oplysninger om dine persondata, som vi behandler. Du kan især forlange oplysninger om formålene med behandlingen, persondataenes kategori, kategorier af modtagere som dine data er eller bliver videregivet til, den planlagte lagringstid, at du har ret til at anmode om berigtigelse, sletning, begrænsning af behandlingen eller gøre indsigelse, ret til at indgive en klage, hvor dine data stammer fra, såfremt de ikke er indsamlet hos os, og om en automatisk beslutningsproces, herunder profilering og evt. anvendelige oplysninger om deres enkeltheder;
 • art. 16 i GDPR ret til at forlange omgående berigtigelse af dine ukorrekte persondata eller fuldstændiggørelse af dine persondata, der er gemt hos os;
 • art. 17 i GDPR ret til at forlange sletning af dine persondata, der er gemt hos os, såfremt behandlingen ikke er nødvendig for at udøve retten til ytringsfrihed og information, for at opfylde en juridisk forpligtelse, på grund af hensynet til den offentlige interesse eller fastlægge, forsvare eller gøre retskrav gældende;
 • art. 18 i GDPR ret til at forlange en begrænsning af behandlingen af dine persondata, såfremt du bestrider dataenes rigtighed, behandlingen er ulovlig, men du afviser, at de bliver slettet, og vi ikke længere har brug for dataene, men du skal bruge dem til at fastlægge, forsvare eller gøre retskrav gældende, eller du iht. art. 21 i GDPR har gjort indsigelse mod behandlingen;
 • art. 20 i GDPR ret til at få dine persondata, som du har stillet til rådighed for os, udleveret i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format, eller at forlange, at de overføres til en anden ansvarlig part;
 • art 21 i GDPR, såfremt dine persondata bliver behandlet på grundlag af vores legitime interesse, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata, så vidt der er grunde til dette, der vedrører din særlige situation, eller indsigelsen er rettet imod direct mail. I sidstnævnte tilfælde har du en generel ret til at gøre indsigelse imod, at en særlig situation gennemføres af os uden angivelse.
 • art. 7, stk. 3 i GDPR ret til på ethvert tidspunkt at trække dit informerede samtykke tilbage over for os. Dette medfører, at vi fremover ikke længere må fortsætte databehandlingen, der var baseret på dette samtykke.
 • art. 77 i GDPR ret til at klage til en tilsynsmyndighed over vores ulovlige behandling af dine data. Til dette formål kan du som regel henvende dig til tilsynsmyndigheden på din sædvanlige bopæl eller arbejdsplads eller vores virksomheds hovedkontor.

    1.  Udøvelse af en berørt persons rettigheder

Enhver berørt person, hvis data bliver behandlet af Swietelsky, har til enhver tid mulighed for at gøre ovennævnte berørtes rettigheder gældende og at gøre dem gældende hos Swietelsky.

For at udøve dine rettigheder som berørt person kan du til enhver tid henvende dig skriftligt via e-mail til datenschutz@swietelsky.com.

Vi kan ikke behandle begæringer fra berørte personer uden forudgående identitetsverificering. Derfor beder vi dig om at understøtte identitetsverificeringen.

    2.  Klageret

Hvis du skulle være af den opfattelse, at behandlingen af dine data er i strid med databeskyttelsesbestemmelserne, eller dine databeskyttelsesrettigheder ellers på en måde er blevet krænket, kan du klage til tilsynsmyndigheden.

Den kompetente tilsynsmyndighed for Swietelsky AG er:

Den østrigske databeskyttelsesmyndighed: Tlf.: +43 1 52 152-0, dsb@dsb.gv.at

V.  Cookies generelt

Vi bruger cookies på vores website for at gøre det mere brugervenligt og funktionelt. Nogle cookies gemmes permanent på din enhed.

Cookies er små datapakker, der udveksles mellem din browser og webserver, når du besøger vores website. De forårsager overhovedet ingen skade og er udelukkende beregnet til at genkende websitets besøgende. Cookies kan kun gemme oplysninger, der leveres af din browser, dvs. oplysninger som du selv har indtastet i browseren, eller som findes på websitet. Cookies kan ikke udføre en kode og kan ikke anvendes til at tilgå din enhed. Næste gang du åbner vores website med samme enhed, kan de oplysninger, der er gemt i cookies, efterfølgende enten blive sendt tilbage til os ("førstepartscookie") eller til en tredjepartsproducents webapplikation, som cookien hører til ("tredjepartscookie").  Ved hjælp af de gemte og returnerede oplysninger genkender den pågældende webapplikation, at du allerede har åbnet og besøgt websitet med din enheds browser. 

Alt efter anvendelsesformål og funktion underinddeler vi cookies i følgende kategorier:  

Teknisk nødvendige cookies til at sikre den tekniske drift af vores website og dets grundlæggende funktioner. Denne type cookies anvendes f.eks. til at bibeholde dine indstillinger, mens du navigerer på websitet, eller de kan sørge for, at vigtige oplysninger bibeholdes under hele sessionen (f.eks. login, indkøbskurv).

Statistikcookies til at forstå, hvordan besøgende agerer med vores website ved udelukkende at indsamle og analysere oplysninger anonymt. Dette giver os værdifuld viden til at optimere både websitet og vores produkter og tjenesteydelser.

Markedsføringscookies til målrettede reklameaktiviteter for brugere på vores website.

Ikke klassificerede cookies er cookies, som vi i øjeblikket forsøger at klassificere i fællesskab med udbydere af individuelle cookies.

Alt efter lagringstid underinddeler vi også cookies i session og permanente cookies. Session cookies lagrer oplysninger, der anvendes under din aktuelle browser-session. Disse cookies bliver automatisk slettet, når browseren lukkes. Ingen oplysninger bliver gemt på din enhed. Permanente cookies lagrer oplysninger mellem to besøg på websitet. Ved hjælp af disse oplysninger bliver du genkendt som tilbagevendende besøgende under dit næste besøg, og websitet reagerer i overensstemmelse dermed. En permanent cookies levetid bestemmes af cookiens udbyder.

Retsgrundlaget for at anvende teknisk nødvendige cookies er baseret på vores legitime interesse i en teknisk fejlfri drift og på, at vores website fungerer upåklageligt iht. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Vores website kan ikke fungere rigtigt uden disse cookies. Anvendelse af statistik- og markedsføringscookies kræver dit samtykke iht. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at bruge cookies fremover iht. art. 7, stk. 3 i GDPR. Samtykket er frivilligt. Hvis det ikke gives, har det ingen ulemper.

Du kan også indstille din internet-browser således, at lagring af cookies på din enhed generelt forhindres, eller at du hver gang bliver spurgt, om du accepterer placeringen af cookies. Du kan til enhver tid slette placerede cookies igen. Hvordan alt dette fungerer, finder du ud af i din browsers hjælpefunktion.   

Bemærk venligst, at en generel deaktivering af cookies muligvis kan medføre funktionsbegrænsninger på vores website.  

 

VI.  Google Tools

    1.  Google Analytics

Dette website bruger Google Analytics, som er en webanalysetjeneste, der tilhører Google Inc. (efterfølgende benævnt: Google). Google Analytics anvender såkaldte "cookies", dvs. tekstfiler, der gemmes på din computer, og som giver mulighed for at analysere, hvordan du bruger websitet. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette website, bliver som regel overført til en af Googles servere i USA, hvor de gemmes. På grund af aktiveringen af IP-anonymiseringen på disse websites bliver din IP-adresse dog først forkortet af Google i EU's medlemslande eller i andre stater, der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den fulde IP-adresse bliver kun i undtagelsestilfælde overført til en af Googles servere i USA, hvor den forkortes. Efter bemyndigelse fra operatøren af dette website anvender Google disse oplysninger til at evaluere, hvordan du bruger websitet for at udarbejde rapporter om aktiviteterne på websitet og for at kunne yde andre tjenesteydelser, der er forbundet med brugen af websitet og internettet, til websitets ejer. Den IP-adresse, der bliver sendt af din browser i forbindelse med Google Analytics, bliver ikke kombineret med andre af Googles data.

Du kan forhindre lagringen af cookies med en relevant indstilling af din browser-software. Vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde måske ikke kan bruge alle funktioner i fuldt omfang på dette website. Du kan derudover forhindre registreringen af de data, der genereres af cookien, og som relaterer til din brug af websitet (inkl. din IP-adresse) til Google og Googles behandling af disse data, ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt med følgende link: Browser-add-on til deaktivering af Google Analytics.

Behandlingen udføres på grundlag af vores legitime interesser iht. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR.

IP-anonymisering

Vi bruger funktionen "Aktivering af IP-anonymisering" på dette website. Dermed bliver din IP-adresse dog først forkortet af Google i EU's medlemslande eller i andre stater, der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den fulde IP-adresse bliver kun i undtagelsestilfælde overført til en af Googles servere i USA, hvor den forkortes. Efter bemyndigelse fra operatøren af dette website anvender Google disse oplysninger til at evaluere, hvordan du bruger websitet for at udarbejde rapporter om aktiviteterne på websitet og for at yde andre serviceydelser, der er forbundet med brugen af websitet og internettet, til websitets ejer. Den IP-adresse, der bliver sendt af din browser i forbindelse med Google Analytics, bliver ikke kombineret med andre af Googles data.

2.  Google Tag Manager

Dette website bruger Google Tag Manager. Med denne tjeneste kan website-tags administreres via en grænseflade. Google Tag Manager implementerer udelukkende tags. Der placeres ingen cookies, og der registreres ingen persondata. Google Tag Manager udløser andre tags, der muligvis registrer data. Google Tag Manager tilgår ikke disse data. Hvis der blev foretaget en deaktivering på domæne- eller cookie-niveau, bibeholdes den for alle tracking-tags, såfremt de implementeres med Google Tag Manager. Du finder yderligere oplysninger om Google Tag Manager på følgende link: Google Tag Manager Use Policy | Google Tag Manager – Google

Brugeren har mulighed for at forhindre, at Google Tag Manager sender nogen som helst tags. For at forhindre dette skal brugeren klikke på Opt-Out-linket nedenfor for at placere Google Tag Manager-deaktiveringscookien i sin browser.

Du finder yderligere oplysninger i brugspolitikken på Google Tag Manager Use Policy | Google Tag Manager – Google

Dette website anvender Google Maps API til at vise geografiske oplysninger visuelt. Når Google Maps anvendes, indsamler, behandler og bruger Google også data om besøgendes brug af kortfunktionerne. Du finder yderligere oplysninger om Googles databehandling i Googles databeskyttelsesmeddelelser. Der kan du også ændre dine personlige databeskyttelsesindstillinger i databeskyttelsescentret.

Du finder udførlige vejledninger om administration af egne data i forbindelse med Google-produkter her.

VII.  Sociale medier og tredjepartsværktøjer

Vi tager den nuværende diskussion om databeskyttelse i sociale netværk meget alvorlig, fordi vi selv bruger sociale netværk til at informere de brugere, der er aktive der, om vores udbud af tjenesteydelser. De sociale medier, som vi konkret bruger til dette formål, vises med logo på vores side. I denne forbindelse vil vi gerne understrege, at vi og den pågældende operatør af det sociale netværk under hensyn til den aktuelle retspraksis har et fælles ansvar som omhandlet i art. 26 i GDPR. Til dette formål har vi truffet de nødvendige foranstaltninger, såfremt udbyderen har givet os mulighed for dette. Det primære ansvar iht. GDPR for behandlingen af persondata i det pågældende sociale netværk ligger hos den pågældende udbyder af det sociale netværk.

I tilfælde af at berørtes rettigheder gøres gældende, fastholder vi, at de selv skal gøres gældende hos de sociale netværk. Vi som ejere træffer ingen afgørelser med hensyn til behandlingen af data i sociale netværk. Kun den pågældende udbyder har adgang til brugerens data, og derfor er det kun denne, der kan træffe direkte foranstaltninger. 

Det sociale netværks relevante kontraktbetingelser er gældende.

Brugernes data kan i sociale netværk behandles til reklame- og markedsundersøgelsesformål. Der kan bl.a. oprettes egne brugerprofiler ud fra brugernes forskellige interesser. Brugerprofilerne kan efterfølgende anvendes til f.eks. at indsætte målrettede annoncer i og uden for sociale medier. Til dette formål anvender sociale medier også cookies, hvor brugernes brugeradfærd og interesser gemmes. Derudover kan disse brugerprofiler også indeholde data om brugerne som medlemmer af de pågældende sociale medier, såfremt de er logget på disse sociale medier.

For en detaljeret beskrivelse af de pågældende databehandlinger og mulighederne for at gøre indsigelse eller trække et samtykke tilbage henviser vi til det pågældende sociale netværks databeskyttelseserklæring.

VIII.  SSL-kryptering

For at beskytte dine datas sikkerhed under overførslen anvender vi de mest avancerede krypteringsmetoder (f.eks. SSL) via HTTPS.  Du kan genkende en krypteret forbindelse på tegnsekvensen "https://" og lås-symbolet i din browserlinje

IX.  Ændringer eller tilføjelser 

Vi forbeholder os ret til på enhvert tidspunkt og uden varsel at gennemføre ændringer af eller tilføjelser til informationsindholdet. Såfremt dele eller enkelte formuleringer af denne tekst ikke er, ikke længere er, eller ikke er fuldstændig relevant for den gældende retstilstand, forbliver den øvrige del af dokumentet med hensyn til indhold og gyldighed uberørt af dette.