Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Koncernens skattestrategi

1. Introduktion

Denne skattestrategi beskriver SWIETELSKY-gruppens ("SWIETELSKY") grundlæggende holdning til betaling af skatter.

Strategisk prioriterer familievirksomheden bæredygtig fremgang frem for vækst. Iværksætterånd og medarbejdernes selvstændige initiativ samt den konstante videreudvikling og et fremtidsorienteret fokus på nye udfordringer er kerneelementer i SWIETELSKYs virksomhedskultur  sikrer den positive forretningsudvikling og opfattelsen af ​​SWIETELSKY som en innovativ, effektiv og pålidelig entreprenørvirksomhed.

Dele af denne virksomhedskultur videreudvikles og defineres i et adfærdskodeks som juridisk, etisk og moralsk bindende retningslinjer. En række af adfærdskodeksets definerede principper omhandler således lovlydig adfærd i forhold til skatter og at vi ser på skatter som et socialt ansvar.

2. Skat følger virksomheden i regionerne

SWIETELSKY opererer i Europa og Australien og tager stilling til opgaverne i hvert enkelt land ud fra en betragtning om, hvilke tjenester, der kan tilbydes samt den aktuelle markedssituation. Med denne strategi baseret på økonomiske og operationelle overvejelser er SWIETELSKY også aktiv i lande med et såkaldt lavt skatteniveau (f.eks. Ungarn eller Schweiz).

Etableringen af ​​virksomheder eller faste driftssteder er udelukkende baseret på disse operationelle overvejelser. Alle SWIETELSKY's datterselskaber udøver aktive, operative forretningsaktiviteter ved hjælp af fysiske ressourcer og har ikke til formål at omstrukturere skattesystemet eller undgå skat.

SWIETELSKY opfører sig upåklageligt og ærligt med hensyn til skatter og afgifter. Dermed undgår SWIETELSKY en aggressiv skatteplanlægning og kunstige konstruktioner. Al forretningsaktivitet følger "Tax follows Business" princippet - alle transaktioner er operationelle og er ikke motiveret ud fra skatteplanlægning.

3. Skatter som bidrag til samfundet

SWIETELSKYs strategi er at nå sine virksomhedsmål og samtidig yde et bidrag til samfundet og alle interessenter.

På den ene side betaler SWIETELSKY indkomstskat, kildeskat, forbrugsafgifter og told i hele værdikæden i alle lande, hvor gruppen opererer. Derudover inddrives og betales moms og personlig skat. På den anden side bruger SWIETELSKY også skattefordele og tilskud, der ydes af offentlige myndigheder som en del af vores forretningsaktiviteter.

På denne måde påtager gruppen sig sit sociale ansvar som skatteyder og yder sit bidrag til staternes sociale, økonomiske og samfundsmæssige funktion.

SWIETELSKY er forpligtet over for de forskellige regionale virksomheder og vores skattebetalinger til de respektive steder og regionale markeder.

4. Overholdelse af lovbestemmelser og OECD-principper

SWIETELSKY bestræber sig på at overholde lokale love indenfor rammerne af forsvarlige juridiske positioner. Med henblik herpå er opgaverne og ressourcerne ved skattehåndtering struktureret på en sådan måde, at de nuværende regler i de lande, hvor koncernen opererer, overholdes bedst muligt.

Før der indgås et forretningsmæssigt samarbejde, sikres det, at de underliggende strukturer overholder de gældende skatteforpligtelser. I løbet af kontraktens løbetid opfylder koncernen sine dokumentationsforpligtelser i overensstemmelse med gældende love og regler, forelægger alle erklæringer, der skal indgives, og betaler skat til tiden.

I betragtning af at størstedelen af ​​koncernens aktiviteter udføres i Østrig - også for vore forretningsaktiviteter i udlandet, er koncerninterne transaktioner mellem virksomheder med base i forskellige lande begrænsede. Prisen på sådanne transaktioner er baseret på armlængdeprincippet, der er forankret i OECD og er beskrevet i dokumentationen for overførselspriser. Internationale rapporteringskrav, relateret til overførselspriser, er opfyldt. SWIETELSKY bestræber sig på at følge henstillingerne fra OECD (BEPS-handlingsplan) i tværnationale transaktioner.

Indsamling af oplysninger fra skatteadministrationer i forskellige lande kræver omfattende rapporteringskrav. SWIETELSKY bestræber sig på at overholde disse rapporteringsforpligtelser uden undtagelse.

5. Forhold til skattemyndigheder og regeringer

SWIETELSKY opretholder et åbent samarbejde med offentlige institutioner og lokale skattemyndigheder. Baseret på gensidig respekt etableres et konstruktivt forhold, og der føres en målrettet dialog.

Kompleksiteten i de skattemæssige rammer, omfanget af forretningsaktiviteter og omfanget af skatteforpligtelser indebærer risiko for, at vores juridiske positioner ikke vil blive accepteret af skattemyndighederne på grund af forskellige fortolkninger.

I sådanne tilfælde forsvarer SWIETELSKY gruppens interesser ved at analysere formålet og ordlyden af ​​loven og ved at respektere lovgiverens mål. Om nødvendigt vil SWIETELSKY gå retsvejen for at håndhæve sine åbent offentliggjorte positioner.

For at opnå retssikkerhed vil SWIETELSKY stræbe efter at indhente en fortolkning af de omstridte fakta fra skattemyndighederne gennem revisioner eller anmode om oplysninger. SWIETELSKY behandler anmodninger fra skattemyndighederne hurtigt og hensigtsmæssigt.

6. Skatterisikostyring og skattekontrolsystem

De skatteretslige rammer indenfor globaliserede forretningstransaktioner er underlagt regelmæssige ændringer og er ofte komplekse. Behovet for fortolkning fra myndighederne og ledelsen medfører en væsentlig risiko.

SWIETELSKY har en lav risikovillighed, hvad angår skat. Systemerne og kontrollerne såvel som opgaverne og ressourcerne til håndtering af skat er struktureret på en sådan måde, at skatte- og afgiftslovgivningen og forpligtelser overholdes.

Risici analyseres og reduceres regelmæssigt ved hjælp af passende tiltag. Med henblik herpå er afdelingen for skatteforvaltning i konstant kontakt med alle afdelinger og om nødvendigt med eksterne konsulenter.

Skattefunktionen i de respektive koncernlande defineres og udføres af de lokalt ansvarlige medarbejdere og af eksterne konsulenter. Disse sikrer anvendelse og vidensdeling (for eksempel gennem kontroller, retningslinjer eller træning). Samarbejde med revisorer og eksterne skattekonsulenter spiller en vigtig rolle her.